ประกาศเมื่อ:- โดย สสอ.ป่าพะยอม

1. คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

2. คำสั่งอำเภอป่าพะยอม ที่ ๕๖๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด

3. สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม ดาวน์โหลด

5. คู่มือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนดาวน์โหลด

6. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานดาวน์โหลด

7.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด

8.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียด

9.ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด

 

 

ประกาศเมื่อ:09/02/2561 โดย สสอ.ป่าพะยอม


1. ประกาศ...ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

 

 

 

 

 

Page 1 of 2 1 2 »

 

 

 

Contact Us......Nubeer12@hotmail.com

โรงพยาบาลป่าพะยอม 171 ม.2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลป่าพะยอม โทร...074-624163 ต่อ 142