หัวข้อ ชื่อหัวข้อ หัวข้อย่อย ดาวน์โหลด
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เอกสารการจัดซื้อที่มีวงเงินสูงสุด Download
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เอกสารการจัดซื้อที่มีวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป Download
EB4 แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร. 1 Download
EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจ บันทึกข้อความขออนุมัติโครการ /โครงการ Download
EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจ รายงานประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม Download
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ บันทึกข้อความขออนุมัติโครการ /โครงการ Download
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ รายงานประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม Download
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ บันทึกข้อความขออนุมัติโครการ /โครงการ Download
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ รายงานประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม Download
EB8 มาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบับ นโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน Download
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบับ โครงสร้างของหน่วยงาน Download
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร Download
EB10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการ Download
EB10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 บันทึกข้อความขออนุมัติแผน Download
EB12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการกำกับติดตาม Download
EB13 การกำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ บันทึกข้อความ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียน ภาพการประชุม Download
EB13 การกำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ Download
EB14 รายงานผลการประเมินและการเปิดเผยผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ประกาศรายงานผลการประเมิน Download
EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Download
EB16 มาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน Download
EB17 มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ Download
EB21 คู่มือ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยกสรแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ กระบวนการอำนวยความสะดวกและผังการให้บริการประชาชน Download
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปี ๒๕๖๒ Download
EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ Download
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปี ๒๕๖๓ Download
EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ Download
EB12 ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ Download
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกข้อความขออนุญาตนำคู่มือเผยแพร่บนเว็บไซต์ หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลการดำเนินงาน Download
EB10 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ Download
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธ แผนปฏิบัติการ/หนังสือเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและลงนามอนุมัติฯ Download
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤจิมิชอบและแผนปฏ แผนปฏิบัติการฯ/รายงานผลการกำกับติดตาม/หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการ ฯ Download
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ /หลักฐานการจัดกิจกรรม Download
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ โครงการ กิจกรรม การรายงานการดำเนินงานตามโครงการ Download
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐาน บันทึกข้อความลงนาม อนุมัติเผยแพร่ รับทราบผลการกำกับติดตาม Download
EB22 หน่วยงานมีการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ใน การประชุม Download
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หลักฐานการจัดประชุม รายงานการจัดประชุม บทวิเคราะห์ความเสี่ยง Download