จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
EB5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ต.ค.63-ธ.ค.63 Download
EB5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 Download
EB5 แบบ สขร.1 เม.ย.64 Download
EB5 แบบ สขร.1 พ.ค..64 Download
EB5 แบบ สขร 1 ก.ค 64 Download
EB5 แบบ สขร 1 ส.ค 64 Download
Logout