จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี Download
EB4 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผ฿้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สั Download
EB4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย Download
EB4 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน Download
EB4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายมกราคม-มีนาคม Download
EB4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายมกราคม-มีนาคม Download
EB4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเม.ย Download
EB4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายพ.ค Download
EB4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย สค.64 Download
EB4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย กค.64 Download
Logout