จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONGW หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน Download
EB23 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม Download
EB23 รายชื่อสมาชิกชมรม Download
EB23 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม Download
EB23 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB23 ประชาสัมพันธ์การรวกลุ่ม Download
EB23 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม Download
Logout