จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ Download
EB22 โครงการ Download
EB22 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” Download
EB22 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” Download
EB22 รายงานผลการจัดโครงการ Download
EB22 ภาพกิจกรรม Download
EB22 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
Logout