จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกข้อความลงนามประกาศ Download
EB20 คู่มือ แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน Download
EB20 หนังสือแจ้งเวียน Download
EB20 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม Download
EB20 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
Logout