จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบับ ข้อมูลผู้บริหาร Download
EB2 นโยบายของผู้บริหาร Download
EB2 โครงสร้างของหน่วยงาน Download
EB2 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง Download
EB2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน Download
EB2 ข่าวประชาสัมพันธ์ Download
EB2 ข้อมูลการติดต่อ Download
EB2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download
EB2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร Download
EB2 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม Download
EB2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 Download
EB2 ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.พ.ศ.2560 Download
EB2 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม Download
EB2 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข Download
EB2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
EB2 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ Download
EB2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 Download
Logout