จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต รอบที่ 1 Download
EB18 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการฯ Download
EB18 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB18 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ (แผนส่งเสริมคุณธรรม) Download
EB18 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์(แผนส่งเสริมคุณธรรม) Download
EB18 รายงานผลการดำเนินงานแบบฟอร์ม 2 Download
EB18 รายงานผลการดำเนินงานแบบฟอร์ม 3 Download
Logout