จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม บันทึกข้อความฯ Download
EB17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
EB17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB17 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี Download
Logout