จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



หัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ Download
EB13 ประกาศฯ Download
EB13 คู่มือมาตรการการป้องกันการรับสินบน Download
EB13 หนังสือแจ้งเวียน Download
EB13 บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม รายงานสรุปผล Download
EB13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
Logout