จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง Download
EB1 คำสั่ง มาตรการ กลไกในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Download
EB1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน Download
EB1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
Logout